۵۰ مورد    تعداد در هر صفحه: به ترتیب: بصورت:


اصول خبرنویسی
قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ارتباط شناسی
قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


رسانه ها و نمادها
قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال


رمز و راز خبرنگاری کوله پشتی
قیمت : ۶۵۰۰۰ ریالگرافیک اطلاع رسان ۲
قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تحلیل پیام های رسانه ای( کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق)
قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


رسانه های اروپایی
قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


تحقیق در رسانه های جمعی
قیمت : ۴۴۰۰۰۰ ریالحقوق بین الملل ارتباطات
قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عصر تبلیغات
قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال


بیان تصویری دین در رسانه
قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


نظریه انتقادی( از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن)
قیمت : ۶۰۰۰۰ ریالرمز و راز خبرنگاری کوله پشتی
قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


رسانه های اروپایی
قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ژئوپولیتیک اطلاعات(شیوه های سلطه جویی فرهنگی استعمار در جهان از طریق رسانه های همگانی)
قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ارتباط شناسی
قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال